Hét familiebad in Hoog-Keppel

Monumentenweg 32, Hoog-Keppel

Hessenbad

Privacy Statement

Stichting Exploitatie Hessenbad (handelend onder de naam Hessenbad), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 09197313, hierna te noemen: Hessenbad, is een maatschappelijke organisatie die zich richt op zwemvaardigheid & zwemveiligheid, sport, gezondheid en recreatie. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verzamelen we persoonsgegevens.

Het Hessenbad is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij willen daar transparant in zijn en vinden het daarom belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het Hessenbad verwerkt persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Ons privacyverklaring:

 • Wij vertellen je altijd wat wij doen met jouw gegevens en hoe je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van jouw recht op inzage en bezwaar;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering van onze diensten, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing);
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken, waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens;
 • We gebruiken jouw gegevens niet anders dan op in de wet vermelde gronden;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens;
 • We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met jou hebben:

 1. Als je gebruik maakt van een van onze diensten, dan vragen wij voor de uitvoering ervan de volgende gegevens: contactgegevens (of de contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 16 jaar) zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer, creditcardgegevens, gegevens pinbetaling, gegevens van leden en/of medewerkers van verenigingen en andere gebruikers, huurders en relaties;
 2. Als je bij ons solliciteert en/of werkt vragen wij jouw gegevens.
  Bij sollicitatie: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, LinkedIn profielgegevens als je je verifieert met jouw LinkedIn account of uitkomsten van assessments en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na jouw toestemming, maximaal 12 maanden nadat je bij ons hebt gesolliciteerd.
  Bij indiensttreding: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit, geslacht, BSN nummer, relatiestatus, soort ID, ID nummer en geldigheidsduur, pas/profiel foto (kopie ID), betalingsgegevens zoals; factuuradres, bankrekeningnummer, gegevens vorige werkgever, vorige functiegegevens, vorige inkomensgegevens, gevolgde opleidingen, diploma’s
 3. Voor sommige diensten hebben wij aanvullende gegevens van je nodig, bijvoorbeeld voor het geven van zwemlessen: geboortedatum, geslacht en indien noodzakelijk gezondheidsgegevens of bij toegangspasjes een pasfoto;
 4. Als je informatie hebt opgevraagd of je hebt contact met ons gehad, dan kunnen wij de volgende gegevens van jou verzamelen: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, in welke dienst je geïnteresseerd bent en aanbiedings-, advies- en klachtinformatie. Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens.

​Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt zijn sommige gegevens verplicht en andere optioneel. Bij het invullen geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel. Dan zijn er gegevens waarvoor wij van jou nadrukkelijk toestemming vragen, zoals gebruik van ‘online’ technieken: gegevens voor een leerlingvolgsysteem, gebruik van een interactieve glijbaan in het zwembad en verder voor het maken van video’s en/of foto’s ten behoeve van de marketing, gegevens t.b.v. publicatie van foto’s van bijvoorbeeld diplomering.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De doeleinden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • wij gebruiken je gegevens om contact met je op te kunnen nemen;
 • om je gericht te kunnen benaderen voor deelname aan een van de specifieke zwemactiviteiten en/of minigolf en/of klim of andere sportieve programma’s van het Hessenbad;
 • om je gebruikersinformatie en serviceberichten te kunnen sturen;
 • om door middel van enquêtes en/of online polls verkregen informatie (anoniem) te analyseren, zodat we diensten kunnen verbeteren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die beter aansluiten bij je interesses;
 • om je op de hoogte te houden. Bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen als e-mails en nieuwsbrieven;
 • om ervoor te zorgen dat als je solliciteert het zoeken naar banen en matchen zo goed mogelijk en op maat gebeurt. Dit op basis van de beoordeling van jouw beschikbaarheid, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden. Niet alleen ten aanzien van de huidige vacatures, maar ook voor vacatures waarvan wij denken dat deze in de toekomst interessant kunnen zijn voor jou;
 • voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem, elke nieuwsbrief of persoonlijke aanbieding die wij versturen bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je je kunt uitschrijven.

Jonger dan 16 jaar?

Als je jonger dan 16 jaar bent, mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande wettelijke grondslagen:

 1. in de meeste gevallen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld entreekaartje, abonnement/lidmaatschap, gebruikers-/huurovereenkomst;
 2. omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting*, bijvoorbeeld je betaalgegevens;
 3. omdat verwerking noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bij een bedrijfsbelang. Hierbij maken wij altijd een belangenafweging of dat dit belang groter is dan jouw privacybelang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we je;
 4. je hebt expliciet toestemming** gegeven.

* In bepaalde gevallen zijn wij verplicht gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, Gemeente of Politie. Als gevolg van deze verplichtingen moeten wij van jou deze gegevens opvragen.

**We vragen alleen jouw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je je toestemming te allen tijde weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail info@hessenbad.nl

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van technische-, organisatorische beveiligingsmaatregelen* die gelet op de stand van de huidige techniek een passend beschermingsniveau borgen. Zoals het proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot je persoonsgegevens, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat je persoonsgegevens verloren gaan. Als we verwerkers inschakelen of met sub verwerkers te maken krijgen, verplichten we hen om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw persoonsgegevens om te gaan.

* Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor training van onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan jouw gegevens inzien en verwerken. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en/of gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Het is daarbij niet mogelijk om maar één bewaartermijn te hanteren. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna.

Financiële gegevens uit overeenkomsten bewaren we minimaal 2 jaar na het beëindigen van jouw relatie met het Hessenbad. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je dit laten weten via info@hessenbad.nl.
Sollicitatiegegevens, als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bewaren wij 1 jaar.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan anderen als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van het Hessenbad.

 1. Intern: wij kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen tussen de verschillende diensten van het Hessenbad voor de verwerking van je overeenkomst of om een overzicht te krijgen van de diensten die je bij ons afneemt.
  Daardoor kunnen wij je beter van dienst zijn en hoef je bijvoorbeeld ook maar een keer één adreswijziging door te geven;
 2. De overheid: soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, Gemeente, Provincie, Politie, Justitie of toezichthouders zoals de autoriteiten NVWA, WhvbZ en de Autoriteit Persoonsgegevens;
 3. Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken: als het nodig is om een goede uitvoering te geven van de diensten, uit de met jou gesloten overeenkomst, kunnen wij gegevens aan andere bedrijven verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die toegangspasjes maken, incassobureau’s en verzekeraars. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om jouw privacy te waarborgen.
 4. Verwerkers: ook kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan andere partijen, zogenaamde verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Deze IT dienstverleners dienen te worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door het Hessenbad aan de IT dienstverlener ter beschikking worden gesteld. Het Hessenbad blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw gegevens;
 5. Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken buiten de EER: mochten we gegevens delen met een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan maken we daarmee afspraken zodat we ons altijd houden aan de regels die daarvoor zijn afgesproken. Wij maken dan gebruik van de Standard Clauses; dat is een door de Europese Unie goedgekeurd model, waarin is overeengekomen dat er sprake is van voldoende beschermingsniveau voor het beveiligen van persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten?

 • Gegevens inzien of verbeteren. Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen. We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten daar waar mogelijk zelf kunt uitoefenen. Ook kun je via de gebruikelijke kanalen (o.a. post, e-mail info@hessenbad.nl) contact met ons opnemen.
  Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs* om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om geen gegevens te geven, zoals bijvoorbeeld over je gezondheid bij of na een incident. In een dergelijk geval geven we bij je aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.

  * Identiteitsbewijs: bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.

 • Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten’ te worden In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
  • je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen. Als wij niet voldoen aan jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij jou over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.
 • Beperking van de verwerking: als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt;
 • Overdracht van je gegevens: je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van anderen hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om jou in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij;
 • Recht van bezwaar: je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een ander. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Afmelding van andere persoonlijke berichten van het Hessenbad: je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of andere persoonlijke aanbiedingen over onze diensten en producten. In persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Doen jullie aan Profiling?

Wij maken geanonimiseerde profielen op basis van de gegevens die we verzamelen van jouw bezoeken aan onze websites. Dit doen wij om deze gegevens te analyseren om op die manier inzicht te krijgen in (toekomstige) handelingen en voorkeuren. Daar kunnen we dan op inspelen.

Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze website. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van social media, e-mail of nieuwsbericht op onze website of door opnieuw je toestemming te vragen.

Vragen of Klachten?

Heb je vragen en/of een klacht over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon bij het Hessenbad via een e-mail naar info@hessenbad.nl of een brief naar:

Het Hessenbad
Monumentenweg 32
6997 AH  Hoog-Keppel

Autoriteit Persoonsgegevens

Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel. 088 – 1805 250.